Kompetansepluss

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass. Midlene søkes i samarbeid mellom en virksomhet (dere) og en opplæringstilbyder (oss). Kurssenteret Vestlandet AS skreddersyr i samarbeid med ledelsen et kursopplegg som er tilpasset deres medarbeidere. Vi gjør alt administrativt arbeid rundt søkeprosessen, og holder selve kurset hos dere.

Kompetanse Norge forvalter Kompetansepluss. En sentral oppgave for Kompetanse Norge er å arbeide for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået for voksne. Tilskuddet fra Kompetansenorge dekker de direkte kostnadene ved opplæringen, men bedriften selv må bidra med en egenandel i form av for eksempel kursrom, planlegging, undervisningsmateriell el.l. Undervisningen kan foregå i eller utenfor arbeidstiden.

Kompetansepluss gir tilskudd til opplæring i grunnleggende
• leseferdigheter
• skriveferdigheter
• regneferdigheter
• muntlige ferdigheter
• digitale ferdigheter

Veiledende gruppestørrelse er ti deltakere per kurs.

Kontakt oss, så bistår vi din virksomhet å søke kompetansepluss-midler. Søknadsfristen i år er 13. november